Obowiązki sprawozdawczo-finansowe dealera 2019

Manual składa się z części odpowiadających poszczególnym wybranym blokom środowiskowym z zestawieniem obowiązków i terminów realizacji i są to:

 1. Obowiązki rejestrowe (rejestr BDO z ustawy o odpadach)
 2. Obowiązki produktowe – związane z wprowadzeniem na terytorium kraju produktów takich jak opony, oleje i smary
 3. Obowiązki produktowe dotyczące baterii i akumulatorów
 4. Obowiązki w zakresie recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji
 5. Obowiązki wynikające z korzystania ze środowiska
 6. Obowiązki w zakresie odpadów
 7. Sprawozdanie KOBIZE
 8. Sprawozdanie F-Gazy do Instytutu Chemii Przemysłowej

Przewodnik po kontroli inspekcji ochrony środowiska
Podręcznik pt. „„Przewodnik dla dealerów samochodów po postępowaniu kontrolnym Inspekcji Ochrony Środowiska” w sposób szczegółowy przedstawia problematykę kontroli ochrony środowiska w stacji dealerskiej. W podręczniku znajdziemy informację o samym procesie kontroli – czyli kto przeprowadza, na jakich zasadach (zawiadomienie) i z jaką częstotliwością dealer może się spodziewać kontroli ale także – co wydaje się szczególnie ważne – jak należy się do niej należycie przygotować (wymagane dokumenty, ewidencje itp.) Ponadto w ramach podręcznika zostały wyodrębnione i szczegółowo opisane wszystkie kontrolowane obszary ochrony środowiska – Gospodarka odpadami, Emisja do powietrza, Gospodarka wodno – ściekowa, Opakowania, Substancje zubażające warstwę ozonową tzw. SZWO, REACH – postępowanie z chemikaliami, Ograniczenie oddziaływania na środowiska – PCB, Opłaty i sprawozdania. Podręcznik kończy się rozdziałem pt. „Postępowanie pokontrolne” – opisem wszystkich możliwych scenariuszu zakończenia kontroli (w tym co grozi dealerowi).

Obowiązki sprawozdawczo-finansowe dealera 2017

Tutorial dotyczy obowiązków sprawozdawczo-finansowych dealera w zakresie ochrony środowiska tj. KOBiZE, serwisowania klimatyzacji, opłat za korzystanie ze środowiska oraz recyklingu pojazdów. Tutorial dotyczy obowiązków z następujących aktów prawnych:

 • ustawa o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji z dnia 17 lipca 2009 r. (Dz.U. Nr 130, poz. 1070)
 • ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627)
 • ustawa o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych z dnia 15 maja 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 881)
 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (wersja przekształcona) z dnia 16 września 2009 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 286, str. 1)
 • Ustawa o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji z dnia 20 stycznia 2005 r. (Dz.U. Nr 25, poz. 202)

Tutorial uwzględnia stan prawny na kwiecień 2017 roku.