HR

 • 1. Świadczenie usług płacowych

  Powierzając TAXENBACH świadczenie usług płacowych, klient zyskuje dostęp do wykwalifikowanych specjalistów, którzy na bieżąco informują o zmianach w zakresie ubezpieczeń, prawa pracy oraz podatku dochodowego od osób fizycznych, istotnych z punktu widzenia polityki płacowej oraz jej dostosowywania do zmieniających się wymagań rynku pracy, jak również redukcję kosztów, zachowanie ciągłości obsługi, terminowe oraz zgodne z przepisami naliczanie wynagrodzeń, a także gwarancję poufności wynagrodzeń..

  Nasze usługi:

  • Obliczanie i sporządzanie list płac pracowników etatowych z uwzględnieniem składników zmiennych, świadczeń niepieniężnych, należności do PPK / PPE, rozliczanie nieobecności i innych zdarzeń mających wpływ na wysokość miesięcznego wynagrodzenia oraz zobowiązań publiczno-prawnych;
  • Kalkulacja wynagrodzeń kadry zarządzającej (członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej);
  • Rozliczanie umów cywilno-prawnych (np. umowy zlecenia, umowy o dzieło, kontrakty menadżerskie);
  • Przygotowywanie pasków płacowych i raportów dla pracowników o podstawie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne;
  • Przygotowywanie miesięcznych deklaracji rozliczeniowych ZUS oraz PFRON (w tym również rocznej deklaracji IWA oraz rocznych deklaracji PFRON);
  • Administrowanie danymi Płatnika składek poprzez Platformę Usług Elektronicznych ZUS;
  • Przygotowywanie płatności lub instrukcji płatniczych dotyczących wypłaty wynagrodzeń oraz zobowiązań publiczno-prawnych;
  • Przygotowywanie rocznych informacji o dochodach oraz zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT-11, PIT-4R, IFT-1R);
  • Przygotowywanie zaświadczeń o wysokości osiągniętego wynagrodzenia oraz zaświadczeń ERP-7;
  • Naliczanie odpisów oraz świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS);
  • Sporządzanie raportów GUS;
  • Rejestracja pracodawcy jako płatnika składek ZUS;
  • Rejestracja pracowników / zleceniobiorców dla celów ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego;
  • Rejestracja do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodzin pracowników / zleceniobiorców;
  • Sporządzanie raportów dla celów księgowych i zarządczych;
  • Kontakty z audytorami klienta, ZUS i organami podatkowymi, w tym wsparcie podczas kontroli podatkowych, ZUS i PIP;
  • Bieżące wsparcie w udzielaniu odpowiedzi na pytania kierowane przez pracowników klienta w zakresie rozliczania wynagrodzeń i świadczeń związanych ze stosunkiem pracy;
  • Udostępnienie platformy Comarch HRM;
  • Obsługa programu Pracowniczych Planów Kapitałowych poprzez platformę on-line instytucji finansowej wybranej przez klienta bądź Comarch PPK.
 • 2. Prowadzenia kadr

  Usługi administracyjno-kadrowe, zgodne z wymogami Kodeksu Pracy, TAXENBACH świadczy dla firm zlokalizowanych w całej Polsce, w języku polskim oraz angielskim, w ramach projektów krótko- i długoterminowych, w formie kompleksowego pakietu lub wybranych usług.

  Nasze usługi:

  • Przygotowywanie umów o pracę, umów zleceń oraz umów o dzieło we współpracy z klientem i zgodnie z wymogami kodeksu pracy oraz kodeksu cywilnego;
  • Prowadzenie akt osobowych pracowników etatowych (zgodnie z wymogami kodeksu pracy) i dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy;
  • Monitorowanie konieczności aktualizacji profilaktycznych badań lekarskich oraz przeprowadzenia szkoleń BHP;
  • Ewidencjonowanie urlopów wypoczynkowych oraz innych nieobecności w pracy;
  • Przygotowywanie zmian warunków zatrudnienia;
  • Przygotowywanie dokumentów związanych z rozwiązaniem stosunku pracy;
  • Informowanie o zmianach w przepisach prawnych dotyczących wymogów dokumentacji kadrowej.

  W ramach świadczonych usług oferujemy również audyt procesów kadrowo-płacowych, w tym m.in. przegląd teczek osobowych i dokumentacji.